2004 – Chemnitz

International Insectfair – Chemnitz, Germany 2004